تسلیم به رای


  همواره یکی از اهداف قانون گذار در رسیدگی به جرایم و پرونده های کیفری کاهش جمعیت کیفری و متنبه شدن شخص مجرم به عمل مجرمانه ی خود است. در این راستا یکی از ساز و کار های مهمی که در قانون پیش بینی شده است ماده ی ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد […]

Call Now Button