نفقه زوجه چیست و چگونه مطالبه می شود؟


به محض اینکه نکاح عقد دائم اتفاق می افتد، مرد مکلف است تمام نیازهای متعارف زن مانند خوراک، پوشاک، خرج بهداشت و درمان و … که نفقه زوجه نام دارد را تامین کند.

Call Now Button